Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας

Καλείστε στην 1η Τακτική Συνεδρίαση (Παρασκευή, 8/1, 11:00 π.μ.) του Διοικητικού Συμβουλίου του 2021, η οποία θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ : 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και την υπ`αρίθμ. ΔγΠ οικ. 63548/20, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση μελέτης σκοπιμότητας και χρηματοοικονομικής ανάλυσης έργου «Τροφοδότηση της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με Θερμική Ενέργεια από τη μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας».

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση πίστωσης, μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης του έργου : «Αγωγός διασύνδεσης της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με τη νέα μονάδα Πτολεμαΐδα V της ΔΕΗ», της υπ`αρίθμ. 10/2018 μελέτης.