1. Στόχος: Η σωστή εφαρμογή των οδηγιών, που ακολουθούν έχει ως στόχο: Την ελαχιστοποίηση της μετάδοσης σε εργαζόμενους Την αντιμετώπιση των ύποπτων ή και επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19 που δεν χρήζουν περαιτέρω νοσηλείας. Τον περιορισμό της διασποράς της νόσου στην κοινότητα 2. Σχεδιασμός διαχείρισης και ορισμός υπευθύνου Κάθε οργανική μονάδα δημόσιων