Προσκαλείστε στην 8η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 2020, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, της υπ' αρίθμ. ΚΥΑ 30612/16-05-2020, της υπ' αρίθμ. ΚΥΑ 32009/23-05-2020 καθώς και την υπ' αρίθμ. 163/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

 1. Προϋποθέσεις αυτονομίας και έκδοσης Ατομικών Λογαριασμών Καταναλωτών
 2. Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη υλοποίησης του Μνημονίου Κατανόησης και Στρατηγικής Συνεργασίας
 3. Έγκριση 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Επιτροπής Διαγωνισμού έργου «Σύνδεση με την Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας κτιρίου κέντρου διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση», της υπ' αρίθμ. 06/2019 μελέτης
 4. Έγκριση Ανάθεσης Προμήθειας Ηλεκτρομηχανικών κινητήρων
 5. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα έργου «Εργασίες νέων συνδέσεων καταναλωτών, αποκατάστασης διαρροών και οδοστρωμάτων, κατασκευής και συντήρησης φρεατίων δικλείδων δικτύου Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας», της υπ' αρίθμ. 08/2018 μελέτης
 6. Έγκριση 4ου Πρακτικού Επιτροπής Εξέτασης Αιτημάτων Καταναλωτών – Πολιτών και Φορέων
 7. Διάρθρωση Θέσεων πρακτικής άσκησης
 8. Εξέταση Αιτήσεων σπουδαστών για πρακτική άσκηση στην Δ.Ε.ΤΗ.Π.
 9. Εξέταση Αιτημάτων Φορέων
 10. Έγκριση Θεμάτων Προσωπικού
 11. Επικύρωση Αποφάσεων Προέδρου Δ.Σ. Δ.Ε.ΤΗ.Π.
 12. Έγκριση Δαπανών