Από το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας σε ερευνητικό έργο, με προσανατολισμό στην υποστήριξη των Δημόσιων Τοπικών Αρχών σχετικά με την Ενεργειακή Μετάβαση, στo πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon2020 με τον τίτλο: "Supporting Local Authorities in Driving the Transition to Sustainable Energy", (Υποστήριξη Δημόσιων Τοπικών Αρχών στην Ενεργειακή Βιώσιμη Μετάβαση).

Ο Δήμος Εορδαίας προτίθεται να συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να υποβάλλουν ερευνητική πρόταση.

Πλαίσιο έργου

Οι νέες τάσεις στον τομέα της ενέργειας επιβάλλουν την υποστήριξη και τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών προς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, ώστε να μεταβούν όσο πιο ομαλά και αποτελεσματικά σε βιώσιμες ενεργειακές πολιτικές. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι πόλεις κινητοποιούνται συνδυάζοντας την καινοτομία, τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, καθώς και τις λεγόμενες έξυπνες τεχνολογίες, ώστε να πετύχουν ενεργειακά βιώσιμη ανάπτυξη.

Αντικείμενο Πρότασης Έργου

Στο πλαίσιο της τάσης αυτής, ο Δήμος Εορδαίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, πρόκειται να συμμετάσχει σε ερευνητική πρόταση με τη συμμετοχή ποικίλλων εταίρων προερχόμενους τόσο από επαγγελματικούς όσο και επιστημονικούς κλάδους, με κύριο άξονα επεμβάσεων την Υποστήριξη Δημόσιων Τοπικών Αρχών στην Ενεργειακή Βιώσιμη Μετάβαση.

Το Πρόγραμμα

Υποστήριξη στις τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές. Το πρόγραμμα πρόκειται να αντιμετωπίσει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα σημεία, ανάλογα με την περίπτωση:

  • Ενίσχυση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων των περιφερειακών και τοπικών αρχών, για την επίτευξη υψηλότερης ποιότητας, και συνοχής μέτρων ενεργειακής απόδοσης – και επιτάχυνση της επίτευξης των στόχων.
  • Υποστήριξη των δημόσιων αρχών στην ανάπτυξη σεναρίων πολιτικής και οδικών χαρτών μετάβασης
  • Καινοτόμοι τρόποι για να καταστεί δυνατή η εμπλοκή του κοινού στην ενεργειακή μετάβαση, αναπτύσσοντας δυνατότητες διασύνδεσης εντός των δημόσιων αρχών για τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών.
  • Παροχή καινοτόμου ικανότητας στη βάση δεξιοτήτων των δημόσιων αρχών, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις προκλήσεις τους και υποστήριξη της διάδοσης της μάθησης εντός των συμμετεχόντων οργανισμών και πέραν αυτών

Ο βασικός στόχος των δήμων-εταίρων είναι μετά το τέλος του έργου να είναι εφοδιασμένοι με αναπτυξιακά σενάρια και πολιτικές ώστε να επιτύχουν τη Μετάβαση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τη δημιουργία μιας περιοχής Θετικού Ενεργειακού Ισοζυγίου.