Διακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων ισχύει επί της οδού Νοσοκοµείου, από την διασταύρωσή της µε οδό Κ. Φούφα έως τη διασταύρωσή της µε την Οµήρου.

Η κυκλοφορία διεξάγεται µέσω παρακαµπτηρίων δηµοτικών οδών.

∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων από 08.00΄ ώρα της Πέµπτης (04-02-2021) έως 08.00΄ ώρα του Σαββάτου (06-02-2021).