Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω e presence.gov.gr κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , και 33282/29-5-20 ( ΑΔΑ : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ) εγκύκλιοι του ΥΠΕΣ , την 10 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ. μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Προτάσεις – παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Υπ. Εσωτερικών με τίτλο « Εκλογή Δημοτικών Περιφερειακών αρχών – λήψη απόφασης επί του ψηφίσματος Κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας.

  2. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 20221.( 55, 56 ΑΟΕ )

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 246 335 01 11, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε σχετικά.