Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω e presence.gon.gr κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , και 33282/29-5-20 ( ΑΔΑ : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ) εγκύκλιοι του ΥΠΕΣ ; την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα ..6 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση Πρ/σμού οικ. Έτους 2021.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

  1. Αίτημα για παράταση μίσθωσης στεγασμένης αποθήκης στο χώρο της ΑΕΒΑΛ

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

  1. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων του Δ ’ τριμήνου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας οικονομικού έτους 2020 .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

  1. Αντικατάσταση Γραμματέα επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

  1. Περί παραχώρηση τριών περιπτέρων του Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κάλφας.

  1. Λήψη απόφασης για την μείωση των μισθωμάτων των Σχολικών Κυλικείων Α.θμίας και β/θμίας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας για το σχολικό έτος 2020 – 2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4735/2020.

Ο Πρόεδρος των Σχολικών επιτροπών Α/θμίας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης Κυριάκος Αντωνιάδης.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε σχετικά.