Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω e presence.gov.gr κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , και 33282/29-5-20 ( ΑΔΑ : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ) εγκύκλιοι του ΥΠΕΣ , την 31 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Η Αντιδήμαρχος Μαρία Αντωνιάδου

  1. Γνωμοδότηση ΔΣ για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( ΜΠΕ ) του έργου Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ονομαστικής ισχύος 28 στη θέση ΜΑΓΟΥΛΑ των ΔΕ Βλάστης και Μουρικίου του Δήμου Εορδαίας της ΠΕ Κοζάνης .

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

  1. Καθορισμός Αρδευτικής Περιόδου & Σύσταση θέσεων Υδρονομέων Διανομής νερού έτους 2021.

Εισηγητής :Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

  1. Έγκριση πρώτου εισηγητικού σημειώματος της Επιτροπής Ενέργειας Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής: Ο Δημοτικός Σύμβουλος Καραβασίλης Ιωάννης

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 246 335 01 11, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε σχετικά.