Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω e presence.gov.gr κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , και 33282/29-5-20 ( ΑΔΑ : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ) εγκύκλιοι του ΥΠΕΣ , την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Κατάρτιση πινάκων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025.

Εισηγητής : Η προϊσταμένη Δ/νσης οικονομικών υπηρεσιών κ. Σταύρου Μαρία.

  1. Τροποποιήσεις προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 (37, 38,39 40 /2021 ΑΟΕ)

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

  1. Υλοτομία Κοινοτήτων Φούφα, Μηλοχωρίου.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

  1. Αίτημα για παραχώρηση χρήσης του με αριθ. Κυκλοφορίας ΜΕ 142654 ΙΧ αποφρακτικό του Δήμου Εορδαίας στην ΔΕΥΑ Εορδαίας

Εισηγητής : Ο ΔΣ και Πρόεδρος ΔΕΥΑΕ Τσεχελίδης Δημήτρης.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 246 335 01 11, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε σχετικά.