Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης:

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων με χρήση μικροεπεξεργαστών / μικροελεγκτών κι έμφαση στον τομέα της Βιοϊατρικής Μηχανικής»

Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 8019/26-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΣΟ469Β7Κ-Τ9Φ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1369/09-09-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP17872.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής (διεύθυνση: Περιοχή Φούρκα -Καστοριά , τηλ. 24670-87062)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 21-11-2020

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης