Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας γνωστοποιεί:

Την πλήρωση δύο (2) θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών ή Ειδικών Συμβούλων, για την κάλυψη των αναγκών των Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών:

α) Σχεδιασμού Αναπτυξιακής Μετάβασης και

β) Παιδείας & Πολιτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ίση με τη θητεία των ως άνω Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.