Με τα υπ’ αρ. 286 / 12-11-2020 και 178/12-11-2020 έγγραφα τους οι σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του ∆ήμου Εορδαίας αιτήθηκαν την έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού ύψους 2.500,00 ευρώ έκαστος, για την αγορά tablet που θα χρησιμοποιήσουν μαθητές για διαδικτυακά μαθήματα του σχολείου τους καθώς και για απολυμάνσεις των σχολείων λόγω του Covid-19.

Για την παραπάνω δαπάνη δεν υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση και κατά συνέπεια θα πρέπει να γίνει τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2020

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε σχετικά και σύμφωνα με τα σχετικά e-mail όλα τα μέλη ψήφισαν θετικά.

Εισηγείται στο ∆ημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, σχετικά με έκτακτη επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του ∆ήμου Εορδαίας.