Προσπάθεια για την ρύθμιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καταβάλει ο Δήμος Εορδαίας ώστε να περιέλθουν στην κυριότητα του, αξιοποιώντας με το τέλος της διαδικασίας, πόρους που θα αλλάξουν την κτιριακή εικόνα των Σχολείων.

Από το 2006, με την ψήφιση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και βάσει του Ν. 3463/2006 είχε ξεκινήσει η διερεύνηση και καταγραφή χωρίς όμως, όπως αναφέρει η αρμόδια Αντιδήμαρχος Ρούλα Σεβαστού, οι ενέργειες αυτές να ολοκληρωθούν ενώ από τα εβδομήντα ένα (71) σχολικά διδακτήρια ο αριθμός που περιήλθε στην κυριότητα του Δήμου είναι περιορισμένος.

Απώτερος στόχος της κίνησης αυτής, η οποία θα διέλθει από διαφορά στάδια μέχρι την οριστικοποίηση της, είναι η αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για να εκσυγχρονιστούν οι υποδομές και όχι μόνο, ώστε μαθητές και Εκπαιδευτικοί, να λειτουργούν με ασφάλεια και ποιότητα