Κατόπιν της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 Κοινή Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’ 4484/11-10-2020), η οποία εστάλη με την υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13-10-2020 επείγουσα εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και στα πλαίσια των μέτρων πρόληψης κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες του Δήμου Εορδαίας θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά μόνο κατόπιν προηγηθείσας τηλεφωνικής συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Κατόπιν της τηλεφωνικής συνεννόησης και αν αυτό είναι απαραίτητο θα μπορούν οι πολίτες να προσέρχονται στις υπηρεσίες του Δήμου, με προτεραιότητα σε επείγουσες και αναγκαίες περιπτώσεις.

Οι πολίτες επίσης μπορούν να ζητούν την εξυπηρέτησή τους ηλεκτρονικά και να λαμβάνουν, με τον ίδιο τρόπο, τα αιτούμενα έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τηλέφωνα επικοινωνίας υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας:

  • Πρωτόκολλο 246 335 01 28.
  • Διοικητικές Υπηρεσίες 246 335 01 28.
  • Οικονομικές Υπηρεσίες 246 335 01 63, 246 335 01 59.
  • Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 246 302 70 88 / 246 302 70 66.
  • Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής/ Πολεοδομία 246 302 70 88 / 246 302 70 66.
  • Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 246 302 28 57.
  • Γραφείο Δημάρχου 246 335 01 00.

Ηλεκτρονική διεύθυνση για αιτήματα πολιτών προς τις υπηρεσίες του Δήμου Εορδαίας: protokolo@ptolemaida.gr