Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου μεταφοράς θερμότητας, για την διασύνδεση της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με την νέα μονάδα ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ V της ΔΕΗ.

Αποτελείται από δίδυμους (προσαγωγή και επιστροφή), υπόγειους, προμονωμένους, χαλύβδινους αγωγούς με διάμετρο DN 700mm, μήκους 11 χιλιομέτρων περίπου.

Οι αγωγοί θα μεταφέρουν θερμική ισχύ 140 MWth προς την τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας και μελλοντικά προς το διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάνσεων Αμυνταίου , Πτολεμαΐδας και Κοζάνης.

Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου είναι 19.970.000 Ευρώ . Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με επιχορήγηση 15.962.389 Ευρώ και ίδια κεφάλαια της ΔΕΤΗΠ 4.007.611 Ευρώ.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 540 ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση του μεγάλου αυτού έργου υποδομής, που εξασφαλίζει το μέλλον της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας και είναι ζωτικής σημασίας για την πόλη μας.