Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , και την αρ. Δ1α/γΠ οικ 63548/20 την 8 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 7 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική επέκταση λειτουργίας λαϊκής αγοράς σύμφωνα με το ΦΕΚ 5350 /5-12-2020

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 λόγω δημοσίευσης στο ΦΕΚ 5350/ 5-12-2020 για την υποχρεωτική επέκταση της λαικής αγοράς λόγω COVID 19