Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 5-3-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθμ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ και γ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με την μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής & αποσφράγισης των προσφορών των εν εξελίξει συνοπτικών διαγωνισμών για προμήθειες του Δήμου Εορδαίας.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού συμμετέχουν στην απεργία -αποχή που κήρυξαν επτά ομοσπονδίες.

Παρακαλείστε μέχρι την Παρασκευή 5-3-2021 και ώρα 10.00 π.μ να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί του θέματος στο e-mail: a.milona@ptolemaida.gr