Συνεδρίασε στις 9-10-2020 η Οικονομική Επιτροπή του ∆ήμου Εορδαίας και αποφάσισε την κατάρτιση προσχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020. Τα έσοδα - έξοδα του οποίου ανέρχονται στο ύψος των 67.087.788,33 ευρώ.

Αναμένεται η οριστική του κατάρτιση, προκειμένου να ενσωματωθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι ώστε το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού.

Μπορείτε να δείτε το προσχέδιο του προϋπολογισμού εδώ