Το δημοτικό συμβούλιο Εορδαίας γνωμοδότησε αρνητικά επί της µελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «φωτοβολαταικός Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 65,983 MWP στη θέση Αγίου Χριστοφόρου 1» ∆.Ε Αγίας Παρασκευής & Πτολεµαΐδας ∆ήµου Εορδαίας.

Το προτεινόµενο έργο αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση Φωτοβολταϊκού Σταθµού συνολικής ισχύος 64,983MW, το οποίο θα εγκατασταθεί επί γηπέδου εκτάσεως 1.049 τ.µ., εντός του Λιγνιτικού Κέντρου ∆. Μακεδονίας. Αρνητική ήταν και η κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου.

Ο δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς δήλωσε ότι η χωροθέτηση του Φ/Β σταθµού στην περιοχή Αγίου Χριστοφόρου, η οποία ανήκει σε Ζώνη Απολιγνιτοποίησης (ΖΑΠ), εγείρει σοβαρότατο ζήτηµα.

«Εντός των Ζ.ΑΠ. καταστρώνονται και εκτελούνται δράσεις και προγράµµατα, υλοποιούνται παρεµβάσεις και λαµβάνονται µέτρα για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δίκαιης αναπτυξιακής µετάβασης των λιγνιτικών περιοχών. Ειδικότερα στις προαναφερόµενες Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ) δηµιουργείται ένα χωρικό και κοινωνικό-οικονοµικό Πλαίσιο ∆ίκαιης Μετάβασης µε βασικούς στόχους:

Η έγκριση των Ειδικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΕΠΣ) θα καταστήσει δυνατή την αδειοδότηση και εγκατάσταση των χρήσεων / επενδύσεων και τη δηµιουργία επιχειρηµατικών πάρκων. Με αυτόν τον τρόπο οι λιγνιτικές περιοχές θα καταστούν κατάλληλες, είτε για τη δηµιουργία οργανωµένων υποδοχέων δραστηριοτήτων και την εγκατάσταση επιχειρήσεων, είτε για την υλοποίηση άλλων προγραµµάτων εξυγίανσης, ανάπλασης και παρεµβάσεων αποκατάστασης τοπίου / περιβάλλοντος. Για την περαιτέρω προώθηση και επιτάχυνση των διαδικασιών που απαιτούνται για την προκήρυξη και ανάπτυξη των ΕΠΣ, έχει συσταθεί εξειδικευµένη οµάδα έργου.

Ακόµη και η ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. δείχνει βιασύνη στην κατάθεση φακέλου για την αδειοδότηση ενός έργου που ανήκει ξεκάθαρα εντός του πυρήνα της Ζώνης Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης, παρότι η µητρική εταιρεία ∆ΕΗ Α.Ε. συµµετέχει στον σχεδιασµό των ΖΑΠ και γνωρίζει τα αναγκαία βήµατα για την υλοποίησή τους.

Είναι πάγια διεκδίκηση και θέση µας, η κατάρτιση και ψήφιση ενός συνολικού Χωροταξικού Σχεδίου που να αφορά τις χρήσεις γης και τον καθορισµό συγκεκριµένων ζωνών υποδοχής επενδύσεων σε ΑΠΕ. ∆υστυχώς, συνεχίζεται η αποσπασµατική προσέγγιση στον τοµέα των ΑΠΕ.

Οι δεσµευµένες εκτάσεις από τη ∆ΕΗ και η συνεχώς αποµειούµενη επιφάνεια καλλιεργήσιµης γης λόγω ραγδαίας εξάπλωσης των Φ/Β σταθµών σε γη υψηλής παραγωγικότητας, βρίσκει αντίθετη τη δηµοτική αρχή και αναδεικνύει το πρόβληµα της αποσπασµατικής έγκρισης συγκεκριµένων ενεργειών και δράσεων. Επιπλέον, δεν µπορούµε να συναινέσουµε στην βιαστική κίνηση εκµετάλλευσης από πλευράς ∆ΕΗ των λιγοστών αποκατεστηµένων εκτάσεων των ορυχείων της ∆υτικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη ΑΠΕ που θα µας φέρουν προ τετελεσµένων γεγονότων.

Οι εκτάσεις θα πρέπει να παραµείνουν ως έχουν µέχρι την πλήρη καταγραφή των βηµάτων για την προσέλκυση επενδύσεων που θα στηρίξουν την περιοχή ουσιαστικά και όχι πρόσκαιρα».