Όσοι αμπελοκαλλιεργητές χρειάζονται βεβαίωση για την άδεια απόσταξης στέμφυλων για παραγωγή τσίπουρου παρακαλούνται να προσέρχονται στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής) του Δήμου Εορδαίας στα γραφεία μας στο 1ο χλμ. Πτολ/δας- Ασβεστόπετρας (πρώην Στρατόπεδο) μόνο κατόπιν ραντεβού (τηλ: 246 30-22 857 – 57 061 – 81 606), για να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 02-11-2020 μέχρι 31-12-2020.

Επίσης οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται και ηλεκτρονικά και να αποστέλλονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σκαναρισμένα στα παρακάτω email:

  1. Για τον πρώην Δήμο Πτολεμαϊδας plagerinou@ptolemaida.gr (Πλαγερινού Κυριακή)
  2. Για τους πρώην Δήμους Βερμίου- Αγ. Παρασκευής manou@ptolemaida.gr (Μάνου Βασιλική)
  3. Για τον πρώην Δήμο Μουρικίου kyriakidou@ptolemaida.gr (Κυριακίδου Άννα)

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία μας θα εκδίδει την σχετική βεβαίωση μόνο των αμπελουργών των οποίων οι αμπελώνες τους καταλαμβάνουν έκταση μικρότερη του ενός (1) στρέμματος και το παραγόμενο προϊόν δεν διατίθεται με οποιαδήποτε μορφή στο εμπόριο. Αυτοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής.

Επίσης βεβαίωση μόνο για ένα (1) στρέμμα μπορούν να πάρουν από την υπηρεσία μας αμπελουργοί που έχουν αμπελώνες εκτάσεως μεγαλύτερης του ενός στρέμματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) (ΑΙΤΗΣΗ.XLS) (ΑΙΤΗΣΗ.PDF)
  2. Έγγραφα που αποδεικνύουν την εγγραφή των αμπελώνων του στο Αμπελουργικό Μητρώο ή αντίγραφο του ΟΣΔΕ στο οποίο να φαίνεται το αμπέλι ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την καλλιέργεια αμπελιού όπως (Ε9, δήλωση κτηματολογίου, τίτλοι κατοχής κ.α.)
  3. Ταυτότητα και ΑΦΜ απαραίτητα.