Το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» διενεργεί διεθνή ανοικτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης 1.601.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη : «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία ΕΣΠΑ 2014-2020» στον Άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» (ΕΤΠΑ), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020».

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, Κωδ. ΜΙS 5063839, Κωδ.ΣΑ ΕΠ0051. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 1-10-2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι και η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 24-9-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00.