Στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στη Δυτική Μακεδονία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 υποβλήθηκαν 1554 αιτήσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 2,72 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, που είναι ο εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η διαδικασία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 21 Απριλίου, ενώ τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο έλεγχος των στοιχείων και η αξιολόγηση των αιτήσεων.

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων ήταν, «στο 2ο και 3ο τρίμηνο του 2020 (από 1/4/2020 έως και 30/9/2020) να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, σε σύγκριση με το 2ο και 3ο τρίμηνο του 2019 (από 1/4/2019 έως και 30/9/2019), μεγαλύτερη ή ίση του 10%».

Η συγκεκριμένη δράση χρηματοδοτεί το κεφάλαιο κίνησης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης και καλύπτει «για έξοδα κάτω των 10.000 ευρώ, το 50% των εξόδων της επιχείρησης του έτους 2019, με επιχορήγηση ποσού από 1000 ευρώ κατ’ ελάχιστο έως 1800 ευρώ το μέγιστο».