Από το Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής προκηρύσσεται η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του Υποέργου 1 "Μερική Ανάδειξη της Πόλης της Αρχαίας Αιανής" που υλοποιείται με Αρχαιολογική Αυτεπιστασία και για το χρονικό διάστημα μέχρι την 15/12/2020.

Η ειδικότητα για την θέση είναι "ΤΕ Μηχανικός με ειδικότητα Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής ή Βιομηχανικού Σχεδιασμού με εξειδίκευση στην σχεδίαση αρχαιολογικών ευρημάτων".